Ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Słońce nad Polską”

Opublikowano 2020-11-20

Opis

Informacja nadesłana

Cele konkursu:
• Promowanie zachowań mających na celu ochronę naturalnego środowiska.
• Kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
• Rozwijanie poczucia harmonii z przyrodą.
• Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie.

Warunki uczestnictwa:
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III, IV-VI szkół podstawowych.
• Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane), w formacie A3, bez użycia materiałów sypkich i plasteliny.
• Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną (praca autorska, niepublikowana nigdzie wcześniej).
• Prace powinny być na odwrocie zaopatrzone w metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie rodziców (załącznik nr 2 do regulaminu).
• Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Termin:
• Prace plastyczne należy składać do nauczycieli, którzy podjęli się organizacji konkursu na terenie szkoły wraz z metryczką i zgodą rodziców, do 30.11.2020 roku.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:
• Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora.
• Decyzje Jury są niepodważalne.
• Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:
- estetykę wykonania,
- zgodność wykonania z tematem konkursu,
- wkład pracy/zaangażowanie.

• Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.

• Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo o dacie wręczenia nagród do dnia 15 grudnia 2020 r.

• Nagrody zostaną wręczone w dniu 18 grudnia w siedzibie firmy 3S Group w Częstochowie przy ulicy Dekabrystów 41 B. W wypadku nieobecności podczas uroczystości wręczenia nagród, nagrody zostaną przesłane do placówki, z której uczeń startował w konkursie.

Postanowienie końcowe:
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku w mediach i mediach społecznościowych.

Organizator: Akademia Sport i Rozwój
Jedyny Partner Strategiczny: 3S Group OZE Sp. z o.o.

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.