Konkurs fotograficzny "Zwierzyniec wpadł mi w oko"

Opublikowano 2016-11-07

Opis

Informacja nadesłana

„Fotografując staraj się pokazać to, czego bez Ciebie nikt by nie zobaczył”

 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Klub Kultury Przegorzały – filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”- mieszczący się przy ul. Kamedulskiej 70 w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęć przedstawiających miejsca w Dzielnicy VII Krakowa – Zwierzyniec, które są w jakiś sposób bliskie lub atrakcyjne z punktu widzenia autora zdjęć. Wybrane zdjęcia należy także opisać, argumentując i motywując wybór autora fotografowanych miejsc.
 3. Cele konkursu:
  – rozwijanie zainteresowań fotografią,
  – uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy – dzielnicy Zwierzyniec,
  – odkrywanie ciekawych miejsc dzielnicy Zwierzyniec,
  – ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w najbliższej okolicy,
  – promowanie sztuki fotograficznej.
 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.
 5. Ocenie będą podlegały wyłącznie prace autorskie.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 7. Wiek 10-14
 8. Wiek 15-18
 9. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć wraz z opisem zawierającym motywację wyboru fotografowanych miejsc (150-200 słów, tytuł pracy, znormalizowany tekst). Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 10. Pliki cyfrowe (zdjęcia) muszą być złożone w formacie JPEG, zapisane na wysokiej jakości i muszą mieć 1100 pikseli wzdłuż najdłuższego wymiaru. Zgłoszenia nie mogą posiadać ramek, znaków wodnych lub napisów.
 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. Prace konkursowe może zgłosić twórca, jego opiekun prawny lub każdy dysponujący prawami autorskimi do zdjęć i opisu. Zgłaszający ma obowiązek oświadczyć autorstwo lub posiadanie prawa autorskiego do zdjęć i opisu na stosownym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zgłoszenia.
 2. Zgłoszone prace nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych, naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich. 
 3. W przypadku zgłoszenia prac z naruszeniem pkt. 1 i 2, Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich wobec Organizatora.
 • 3 Zgłoszenie
 1. Zgłaszający do Konkursu powinny zawierać:

– wypełnioną kartę zgloszenia

– podpisane oświadzcenie o prawach autorskich (Załącznik 1)

– 5 zdjęć zgodnych z wymogami opisanymi w pkt 8. Par. 1 nazwanych według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko”

– opis zdjęć zgodny z wymogami opisanymi w pkt 7. Par. 1

– w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział  w Konkursie

 1. Przygotowanie zgodnie z pkt 1. Par 3. Zgłoszenia należy nadesłać na adres mailowy przegorzaly@dworek.eu do dnia 13 stycznia 2017 roku do godziny 12:00.
  W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konkurs fotograficzny Zwierzyniec wpadł mi w oko.
 2. Prace nadesłane po terminie określonym w pkt 2. Par 3 nie będą brane pod uwagę przy ocenie jurorów.
 3. Każdy Zgłaszający, może zgłosić na konkurs jedną pracę (5 zdjęć + opis)
 • 4 Ocena zgłoszeń
 1. Po upływie terminu zgłoszeń Organizator przystąpi do selekcji zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne, nieczytelne, niepodpisane, niespełniające wymogów formalnych i technicznych oraz złożone przez osoby do tego nieuprawnione nie zostanę dopuszczone do Konkursu.
 3. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Po zakończeniu selekcji prac, Organizator zawiadomi Zgłaszających mailowa oraz na stronie internetowej Organizatora o werdykcie jury.
 • 5 Nagrody
  1. Zostaną przyznane nagrody za najlepsze zdjęcia oraz wyróżnienia.
  2. Rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. O dokładnej dacie i godzinie opiekunowie oraz uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.
  3. Sponsorami nagród są: Gravity Media, Sky Video, Motion-studio, Big studio
   6 Prawa autorskie
   1. Zgłaszający pracę do Konkursu udziela Organizatorowi nieodwoływanej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji w celu:

– publicznego wystawiania

– publicznego rozpowszechniania

– wykorzystania i upubliczniania w celach promocyjnych

   1. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały, w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie Klubu Kultury, na portalu facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
   • 7 Ochrona danych osobowych
   1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). Administratorem danych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
   • 8 Odpowiedzialność organizatora
   1. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałych w związku
    z korzystaniem z nadesłanych zdjęć i opisów.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia konkursu bez podania przyczyny.
   • 9 Postanowienia końcowe
   1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
   • 10 Kontakt

Informacji na temat konkursu udziela Organizator Konkursu
Klub Kultury Przegorzały

Tel.: 12 429 90 52

e-mail: przegorzaly@dworek.euTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-01-13