XII Międzynarodowy Konkurs Jednego Wiersza „O Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła”

Opublikowano 2021-11-08

Opis

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA

O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

 

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą w Lublińcu.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był nigdzie drukowany (także w internecie).

5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza jako załącznik w pliku Word lub pdf w terminie do 5 marca 2022 na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza.

6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić: imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.

7. Wiersz, wraz z ww. danymi, można wpisać też w treści maila.

8. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej itp., a także utworów długich, typu litania czy poemat.

9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, dany­mi konkursowymi lub nagrodę pieniężną w wysokości 350 zł.

10. Oceny nadesłanych wierszy dokona powołane przez organizatora jury.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2022 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa – św. Macieja Apostoła.

12. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki pokłosia konkursu.

13. W tomiku pokłosiu konkursowym zamieszczone zostaną tylko te nadesłane na konkurs utwory, których autorzy wyrażą pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej.

14. Tomik pokłosie konkursu – z posłowiem dr Marka M. Tytko, Uniwersytet Jagielloński – ukaże się w maju 2022 r.

15. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.

16. Dopuszcza się publikację wiersza w pokłosiu pod pseudonimem literackim.

17. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje adres do wysyłki w Polsce.

18. Protokół jury opublikowany będzie w internecie na stronach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła oraz w pokłosiu.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów.

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są niepodważalne.

 

Strona konkursu: http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/p/iv-knkurs-jednego-wiersza.html