Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Piórem i Pędzlem”

Opublikowano 2018-02-09

Opis

Informacja nadesłana

Zasięg konkursu: ogólnopolski.

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie.

Temat prac literackich i plastycznych: „Dom, który kocham”.

Termin zgłoszeń: 19.03.2018.

Warunki uczestnictwa:
• Wiek uczestników: od 9 do 14 lat (klasy IV-VII szkoły podstawowej).
• Przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza nawiązujących do tematu konkursu.
• Jeden uczestnik może wziąć udział w obu edycjach jednocześnie: plastycznej i literackiej.

Edycja literacka:
• Każdy z uczestników może przesłać jeden samodzielnie napisany wiersz, zainspirowany tematem konkursu.
• Prace, napisane w formacie doc., prosimy przesyłać na adres dla.sylwii@wp.pl z dopiskiem w tytule „Piórem i pędzlem …”.
• Ocenie jury będą podlegały: oryginalność, poprawność językowa, wartość artystyczna.

Edycja plastyczna:
• Każdy z uczestników może przesłać do 5 prac plastycznych wykonanych samodzielnie dowolną techniką w formacie A3.
• Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę:  oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, zgodność tematyczną.
• Prace plastyczne należy przesyłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie
ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów,
z dopiskiem „Piórem i pędzlem”

Każda praca plastyczna i poetycka powinna być opisana w następujący sposób:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
adres, telefon i e-mail placówki,
imię i nazwisko opiekuna.

Nagrody: rzeczowe oraz dyplomy.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-19