(Nie)widzialny – sztuka inspirowana religijnie

Opublikowano 2021-05-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Sztuki Kościelnej działający w ramach Fundacji Chronić Dobro przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Wiek uczestników – do 35 lat.

Opis

Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu rozpoczyna działalność Instytutu Sztuki Kościelnej, którego celem będzie promowanie i wspieranie dobrej, współczesnej sztuki sakralnej, współpraca z artystami, tworzącymi dzieła o charakterze religijnym, oraz z księżmi odpowiedzialnymi za nowe realizacje artystyczne w parafiach.
Z okazji rozpoczęcia działalności zapraszamy młodych artystów do 35 roku życia do wzięcia udziału w konkursie na dzieła (w dowolnej technice) o charakterze religijnym, rozumiane zgodnie z definicją prof. Renaty Rogozińskiej „Pod terminem sztuka religijna rozumiemy sztukę biorącą sobie za cel refleksji artystycznej: tematy zaczerpnięte z Biblii, apokryfów, żywotów świętych, historii Kościoła i podobnych źródeł pisanych oraz pojęcia, idee, dogmaty religijne, o których naucza Kościół. Choć tak pojęta sztuka religijna ujmuje historię zbawienia jako ciąg obiektywnych wydarzeń i proces pozapodmiotowy, stwarzając dla nich ekwiwalent plastyczny, to jednak rodzi się często z wewnętrznej potrzeby artysty i nie zawsze powstaje z myślą o konkretnym przeznaczeniu. Dlatego też sposób ujęcia tematu cechować się może dowolnością i subiektywizmem".

Na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2018 - 2021, w dowolnej technice, uprzednio nienagradzane i będące własnością autora.

Każdy artysta może zgłosić od 4 do 7 prac plastycznych z różnych dyscyplin, z wyłączeniem sztuki użytkowej. 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (więcej informacji w regulaminie konkursu).

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 25 czerwca 2021 r.

Nagrody

• I miejsce: 
- nagroda finansowa wysokości 7.000 zł
- organizacja wystawy monograficznej w Muzeum Opactwa w Tyńcu
- wydanie katalogu towarzyszącego wystawie

• II miejsce: 3.000 zł

• III miejsce: 2.000 zł

Strona konkursu