Konkurs na projekt szopki bożonarodzeniowej

Opublikowano 2018-02-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest para­fia rzym­sko­ka­to­lic­ka p.w. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do stu­den­tów uczel­ni arty­stycz­nych i wydzia­łów archi­tek­tu­ry.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować szopkę bożonarodzeniową do kapli­cy św. Waw­rzyń­ca Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie.

Pro­jekt wyko­naw­czy szop­ki musi uwzględ­niać wymiar teo­lo­gicz­ny, być zgod­ny z naucza­niem Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, stwa­rzać moż­li­wo­ści ado­ra­cji i modli­twy oraz wpi­sy­wać się w cha­rak­ter zabyt­ko­we­go wnę­trza. Ponad­to, pro­jekt musi uwzględ­niać potrze­by i moż­li­wo­ści odbio­ru utwo­ru przez dzie­ci.

Ter­min skła­da­nia prac kon­kur­so­wych upły­wa 15 maja 2018 r. o godzi­nie 12.00. 

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-15