Dobrą rzecz za­pro­jek­tu­j

Opublikowano 2017-03-31

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować produkt dla marki We­l­lDo­­ne®, wykonany z takich ma­­te­­ria­­łów jak drewno, stal, alu­­mi­­nium, sklejka, mdf, hdf, filc, tkanina. Produkty We­l­lDo­­ne® można obejrzeć tutaj.

Najwyżej oceniane będą projekty pro­­du­k­tów po­trzeb­nych w życiu co­dzien­nym, funk­cjo­nal­nych, ory­­gi­­na­l­nych, prostych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nie, po­­sia­­da­­ją­­cych wyraźne cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę ra­­cjo­­na­l­ne wy­­ko­­rzy­­sta­­nie ma­­te­­ria­­łu. Pro­­je­k­to­­wa­­ne rzeczy powinny mocno na­­wią­­zy­­wać do ist­nie­­ją­­cej linii We­l­lDo­­ne®.

Nagroda
Nagrodą jest  10.000 zł oraz wdro­że­nie do pro­duk­cji zwy­cię­skie­go projektu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-31