Skip to main content

X edycja Nagrody im. Adama Włodka

Opis

10.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Uczestnicy
O Nagrodę mogą ubiegać się młodzi twórcy – pisarze, poeci, tłumacze, badacze i krytycy literaccy, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Zasady konkursu w skrócie

Nagroda im. Adama Włodka jest przyznawana corocznie przez Fundację Wisławy Szymborskiej za najlepszy projekt lub projekty pracy literackiej lub literaturoznawczej (poezja, proza, esej, przekład, rozprawa badawcza, praca krytyczna).

Nagroda ma postać stypendium pieniężnego i służy realizacji nagrodzonego projektu lub projektów pracy literackiej lub literaturoznawczej.

Zgłoszenie powinno zawierać między innymi opis całości projektu oraz wskazanie tej jego części, która zostanie zrealizowana w ramach Nagrody, a także dwie rekomendacje pochodzące od osób będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i zaznajomionych z projektem.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 22 stycznia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagroda
Wysokość Nagrody wynosi maksymalnie 30.000 zł

Nagroda może być przyznana jednocześnie kilku osobom. W takim przypadku zostaje podzielona pomiędzy te osoby.

Strona konkursu