V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wielorzecze”

Opublikowano 2022-07-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany w ramach IX Festiwalu Literatury „Wielorzecze”. Festiwal odbędzie się w Elblągu w dniach 23-25 września 2022.

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane i wyróżniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież (15-19 lat) oraz dorośli (od 20 lat). 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Termin
Prace można przesyłać do 20 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu