Nagroda im. Adama Włodka

Opublikowano 2021-11-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali przynajmniej jedną książkę.

Zasady konkursu w skrócie
Nagroda im. Adama Włodka jest przyznawana corocznie przez Fundację Wisławy Szymborskiej za najlepszy projekt lub projekty pracy literackiej lub literaturoznawczej (poezja, proza, esej, przekład, rozprawa badawcza, praca krytyczna).

Zgłoszenie powinno zawierać:
• opis całości projektu oraz wskazanie tej jego części, która zostanie zrealizowana w ramach Nagrody (maks. 20 tys. znaków),
• plan przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu,
• uzasadnienie starania się o Nagrodę,
• życiorys,
• listę publikacji,
• dane kontaktowe,
• dwie rekomendacje pochodzące od osób będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i zaznajomionych z projektem.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 21 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagroda
Nagroda służy realizacji nagrodzonego projektu pracy literackiej lub literaturoznawczej.

Wysokość Nagrody wynosi do 30.000 zł

Nagroda może być przyznana jednocześnie kilku osobom. W takim przypadku zostaje podzielona pomiędzy te osoby.

Strona konkursu