I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Krótka forma literacka: aforyzm”

Opublikowano 2014-09-18

Opis

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Krótka forma literacka: aforyzm”

1. Konkurs „Krótka forma literacka” organizuje Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z siedzibą w Lublińcu.

2. Przedmiotem konkursu jest aforyzm (złota myśl, sentencja, maksyma, gnoma), napisany w języku polskim.

3. Napisany czcionką 12 Times New Roman zestaw konkursowy powinien zawierać od 10 do 20 aforyzmów.

4. Tematyka aforyzmów dowolna, jednak preferowane będą teksty promujące wartości chrześcijańskie.

5. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni twórca, niezależnie od miejsca zamieszkania; autor z Polski, a także z zagranicy.

6. Uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw aforyzmów. Aforyzmy mogą być dotychczas publikowane w prasie bądź w internecie, nie mogą być jednak nagradzane w innych konkursach. Zgłoszone do konkursu utwory bezwzględnie muszą być własnego autorstwa.

7. Każdy zestaw utworów powinien być podpisany (imię i nazwisko Autora, wiek, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy). Dane tylko do użytku Organizatora konkursu.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2014. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie na adres e-mailowy Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja@gmail.com w pliku Word jako załącznik do e-maila. Nadesłane teksty nie będą zwracane.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2014. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo o werdykcie jury.

10. Jury konkursu, po dokonaniu oceny nadesłanych zestawów aforyzmów, przyzna nagrodę główną: 300 zł.

11. Nagroda specjalna, w kwocie 100 zł, zostanie przyznana za najlepszy aforyzm o Wydawnictwie św. Macieja Apostoła. Aforyzm ten zostanie zamieszczony w publikacjach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.

12. Uczestnikom konkursu zostanie zaproponowany udział w pokłosiu konkursowym – książce, która ukaże się w lutym 2015 roku. O szczegółach publikacji wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

13. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z regulaminem konkursu.

Organizator: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła wydawnictwomacieja.blogspot.com
[module-104]

Termin przyjmowania zgłoszeń 2014-11-30