48. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

Opublikowano 2022-07-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy.

Jurorzy szczególną uwagę zwracać będą na utwory zorientowane metafizycznie, stanowiące wyraz poszukiwania treści i wartości wykraczających poza to, co materialne i dotykalne, oraz odczytywania w rzeczywistości widzialnej znaków wyższego porządku.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe.

Strona konkursu