Konkurs Fotograficzny „Mój Gdańsk 2020”

Opublikowano 2020-10-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Gdańska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat.

Opis
Do wyboru są cztery kategorie tematyczne:
• Gdańsk zapomniany
• Gdańsk odchodzący
• Gdańszczanie
• Wydarzenia z życia mia­sta

 Dwie pierw­sze kate­go­rie poświę­cone są odpo­wied­nio: histo­rycz­nie waż­nym miej­scom i zabyt­kom poło­żo­nym z dala od głów­nych szla­ków zwie­dza­nia oraz tym powoli nisz­cze­ją­cym, zmie­nia­ją­cym się, bądź odcho­dzą­cym w nie­pa­mięć. W ramach dwóch ostat­nich kate­go­rii ujęto foto­gra­fie przed­sta­wia­jące miesz­kań­ców mia­sta – tych roz­po­zna­wal­nych i tych ano­ni­mo­wych, a także wyda­rze­nia ważne dla mia­sta, bądź dla autora zdję­cia. ”

Zdjęcia należy przesyłać mailem. Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Konkurs trwa do 31 października 2020 r.

Nagrody
W każdej z czterech kategorii tematycznych zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 2.500 zł
• II miejsce – 1.500 zł
• III miejsce 1.000 zł

Strona konkursu